Banatul – de la „Mica Americă” la „Mica Uniune Europeană”

Radu Pavel GHEO

Banatul – de la „Mica Americă” la „Mica Uniune Europeană”

 

În 2004, în timp ce la Bruxelles se făceau ultimele pregătiri pentru extinderea Uniunii Europene cu încă zece state, la editura Muzeului Orășenesc Vršac (Gradski Muzej Vršac) din Vojvodina a apărut volumul Ptice Banata – Die Vögel des Banats, „Păsările Banatului”. Autorii ei sînt Javor Rašajski, fostul director al Muzeului Orășenesc din Vîrșeț și ornitolog amator, dr. Andrei Kiss, ornitolog, șeful secției de științele Naturii din cadrul Muzeului Banatului din Timișoara, și dr. Ferenc Kasza, jurist și ornitolog amator din Szeged. Denumirile păsărilor sînt date în diverse limbi: denumirea științifică, desigur, în latină, iar denumirile populare în română, sîrbă, maghiară, germană și engleză.

Poate părea ciudat, dar o discuție asupra viitorului Europei Unite poate pleca și de aici – de la păsările Banatului. Sau, mai corect spus, de la păsările bănățene. și de la regiunea istorică numită Banat.

* * *

Deși la ora actuală se pune un accent deosebit pe unificarea culturală (în sens larg) a Europei, pe moștenirea culturală comună și pe comunitatea de interese politice, ar fi o greșeală să uităm că primele proiecte coerente de structurare a unei comunități paneuropene au pornit pe fundamente economice. Într-un eseu publicat în iarna lui 2003-2004 în revista Transit nr. 26 și preluat recent în ediția românească a revistei Lettre Internationale1, istoricul polonez Bronislaw Geremek, fost ministru de Externe al țării sale, sublinia: „Procesul unificării europene a trebuit să înceapă de la economie, dar viitorul Uniunii depinde azi de reușita unificării politice… Uniunea Europeană va obține în continuare progrese numai dacă se depășesc egoismele naționale care se manifestă acum în relațiile dintre state și dacă se apelează la un sentiment al comunității care depășește sentimentul național… Egoismele naționale, așa cum se manifestă ele în rutina întîlnirilor la vîrf UE și în negocierile dintre state, sînt o nenorocire pentru Europa”. Tot el îl citează pe filosoful german Robert Spaemann, care afirmă că „Europa viitorului poate deveni o comunitate legală, în care toți cetățenii țărilor de tradiție europeană vor găsi un acoperiș comun, numai dacă va face posibilă existența unor comunități care respectă și protejează valori comune” (subl. n.).

Dar cine este în afara Europei? Unde se termină Europa? Ce este dincolo de Europa? Aici apare acea tensiune inevitabilă între procesul de stabilire a unor valori comune și egoismele naționale, dat fiind faptul că stabilirea granițelor Europei, o Europă văzută ca proiect politic, cultural și economic comun, ca „federație de state naționale”, presupune exact găsirea unor puncte comune, ce definesc europenitatea tuturor statelor membre, diferențiindu-le de restul lumii. Iar tensiunea sus-menționată nu se simte nicăieri mai limpede decît în spațiul numit generic Mitteleuropa, Europa Centrală, Europa de Est, sau Zwischeneuropa.

Bronislaw Geremek își exprimă regretul că în proiectul de Constituție al Uniunii Europene „nu s-a acordat creștinismului, respectiv moștenirii iudeo-creștine, locul meritat”, considerînd că „soluția de compromis votată provizoriu este sărăcăcioasă, dacă nu chiar obscură, și asta e păcat”2. Pe de altă parte, într-un interviu, Krzysztof Pomian face distincția între Europa bizantină și Europa Centrală, spunînd că „această frontieră religioasă și culturală desparte popoarele de religie greco-ortodoxă (ruși, bieloruși, ucraineni, români, sîrbi, macedoneni, bulgari, greci) de popoarele de religie catolică și protestantă. Istoria comună («europeană») a fiecăruia din aceste două grupuri de popoare își are propria cronologie…”3 ­În general, înainte de extinderea Uniunii Europene spre Est în 2004, fiecare din fostele țări comuniste își argumenta în fel și chip apartenența la marea familie europeană, mai întîi prin incluziune, subliniindu-și apartenența la valorile europene promovate de țările Europei Occidentale, iar în al doilea rînd prin excluziune, delimitîndu-se de valorile așa-zis „neeuropene” ale țărilor mai estice sau mai sudice.

Adevărul este că valorile comune ale Uniunii Europene sînt extrem de volatile, cu toate că „nucleul tare” format de Europa Occidentală a constituit – în lipsa altui model mai coerent și grație rolului jucat în constituirea UE – un fel de far călăuzitor pentru țările candidate. În primul rînd, multe dintre valorile politice de tip democratic promovate de Uniunea Europeană nu sînt neapărat specifice Europei, modelul american fiind poate chiar mai european decît cele din Europa unită. În al doilea rînd, destule dintre valorile specifice țărilor candidate sau, în general, țărilor ce aparțin geografic și istoric Europei nu se regăsesc printre cele ale Europei Occidentale. De exemplu, absența Elveției dintre țările Uniunii Europene nu poate însemna în nici un caz nonapartenența sa la cultura europeană. Nici religia creștină, nici moștenirea comună cultural-artistică – care și cît de comună? –, nici istoria, marcată de alianțe și conflicte din cele mai diverse, nu pot crea sentimentul de comunitate fără a-l implica și pe cel de excluziune. Numai în cazul creștinismului sau al presupusei frontiere între Occidentul catolic și protestant și Estul ortodox – ca să luăm un exemplu sensibil –, e suficient numărul tot mai ridicat de cetățeni europeni de religie musulmană sau fără apartenență religioasă declarată, probabila aderare la Uniunea Europeană a Turciei, țară cu populație preponderent musulmană, precum și a unor țări creștine de confesiune majoritar ortodoxă. Dacă mai amintim și credincioșii de confesiune greco-catolică din România, concentrați în Transilvania și Banat, vedem cît de încurcate pot deveni lucrurile. Astfel, o cale de mijloc va fi nu doar greu de găsit, ci și greu de acomodat cu pretențiile fiecărei națiuni membre a acestei federații.

Convingerea mea onestă este că la ora actuală nu putem vorbi de valori specifice Europei unite și doar ei. De altfel, dacă am forța definirea lor, stabilind astfel un set de valori – și, implicit, al unei „conduite” europene –, am forța artificial evoluția logică a lucrurilor. Valorile se creează în timp, în interiorul unui cadru clar definit, iar la ora actuală nu cred că se poate vorbi despre așa ceva. O afirmă și un profesor universitar și eseist sloven, Aleš Debeljak: „…«europenismul» nu este nimic altceva decît o «tradiție inventată» (Eric Hobsbawn), avînd slabe speranțe ca agenda sa vastă și cuprinzătoare să fie pe placul majorității indivizilor și popoarelor din Europa. Pînă acum, din păcate, s-au făcut extrem de puține eforturi pentru construirea unei […] istorii comune”4. E-adevărat: deocamdată Uniunea Europeană este un organism politic suprastatal extrem de promițător, dar încă neînchegat cultural. Iar aici revenim la latura economică, menționată ca prim obiectiv al organizației suprastatale numite Uniunea Europeană. La nivel individual, libertatea și securitatea asigurate în comun pe teritoriul UE, siguranța economică și libera circulație a cetățenilor vor permite apariția acelui gen de interculturalitate ce a caracterizat epoca Renașterii europene. Abia în acel moment, o dată cu apariția unei conștiințe europene, vor apărea, ca o consecință naturală, și valorile comune europene – adică valori create în comun, prin colaborare și cooperare liber-consimțită a cetățenilor europeni, indiferent de naționalitate și de granițe.

Procesul respectiv a și început – ba chiar a existat dintotdeauna, fără să aibă însă amploare continentală –, doar că el nu poate fi stimulat programatic și este dependent de bunăstarea economică. În absența acesteia, ca în orice perioadă de constrîngere economică, la nivelul populației va crește tensiunea și se vor accentua puseurile naționaliste – lucru vizibil în multe țări europene, ca reacție la valurile de muncitori imigranți. Cazul ascensiunii lui Le Pen în Franța, pe fondul unui discurs naționalist centrat exact împotriva forței de muncă venită din afara granițelor, este unul relevant.

Stabilitatea economică, asigurarea libertății tuturor cetățenilor și mai ales toleranța culturală (etnică, socială religioasă etc.) reprezintă primele trei condiții fundamentale pentru viabilitatea Uniunii Europene. Abia de aici încolo putem vorbi de crearea unor valori comune. Poate sună cinic sau pragmatic, dar la ora actuală par a fi sînt singurele criterii ce pot menține unitatea UE și, ca o consecință logică, singurele care creează condițiile necesare apariției unei case europene comune. Ca un contraexemplu posibil, aș aminti aici cazul destrămării sîngeroase a Iugoslaviei, declanșate într-o perioadă în care dispariția făuritorului federației, Iosip Briz Tito, a fost urmată de o criză economică tot mai accentuată, de o degradare a structurilor de conducere politică și de o sporire a tensiunilor naționaliste. Rămîne ca istoricii să stabilească diversele raporturi cauzale care au dus la escaladarea naționalismului și a violențelor interetnice, dar n-aș elimina influența factorului economic asupra declanșării sau cel puțin a grăbirii crizei iugoslave.

Așadar, Europa unită trebuie să fie mai întîi puternică economic, bazată pe un sistem democratic și pe respectarea drepturilor omului pentru a putea acționa consecvent în plan politic și să-ți creeze un set de valori culturale comune. Pare banal, fiindcă astfel de fraze auzim în fiecare zi, din gura fiecărui politician, dar punerea în practică a unor măsuri eficiente este extrem de problematică. Procesul s-ar putea să ceară mult timp și să impună măsuri restrictive la nivelul fiecărei națiuni, chiar nepopulare, dar – pe de altă parte – ar fi păcat ca un proiect atît de generos să se poticnească. Conflictele interetnice și exploziile de teorism fundamentalist sînt o realitate suficient de concretă ca să putem lua lucrurile prea ușor.

* * *

Să coborîm puțin cu picioarele pe Pămînt și să ne punem întrebarea dacă un asemenea proiect are într-adevăr șanse de reușită pe termen lung sau este o altă utopie riscantă, cu rezultat incert. și ce poate fi mai simplu decît să căutăm un model existent, apropiat de idealurile Uniunii Europene, și să-i urmărim devenirea istorică? Eu aș propune chiar trei. Pe unul l-am amintit mai sus și e mai degrabă un contramodel – cel al fostei Republici Socialiste Federative Iugoslavia, o federație ce includea la o scară redusă diversitatea de populație ce poate fi întîlnită în Europa: creștini romano-catolici, creștini ortodocși și musulmani, popoare și etnii mai mult sau mai puțin diferite, despărțite sau aliate în diferite momente ale istoriei, un proiect cu puternică încărcătură ideologică și un final dezastruos. Al doilea este cel al Statelor Unite ale Americii – națiunea formată din zeci de etnii, religii și state, model de democrație și toleranță, țară cu o prosperitate economică demnă de invidiat și care și-a creat în timp un set de valori comune și a construit chiar o națiune – națiunea americană.

Un al treilea model este unul la o scară și mai redusă geografic, dar mai apropiat nouă și căruia o să-i acordăm atenție aici. El reprezintă o alternativă viabilă la identitatea de tip etnic sau național și – studiat cum se cuvine – ar ușura dezvoltarea unei identități europene tolerante, centrate pe spiritul comunitar și mai degrabă pe asimilarea diferenței, nu prin demonizarea ei. E vorba de modelul regional și, mai exact, de modelul unei regiuni central-europene: Banatul.

Banatul reprezintă, în felul lui, un model de conviețuire europeană la scară redusă, un model creat și consolidat în timp, pornind de la un gen de experiment social iluminist al curții habsburgice de la Viena. Ca să conturez aici o imagine concisă și coerentă, o să prezint pe scurt cîteva date preluate dintr-un studiu publicat în Franța de prof. dr. Adriana Babeți5. Banatul istoric, care astăzi se întinde pe teritoriul a trei țări (aprox. 20.000 km­2 în România, cam 10.000 km­2 în Iugoslavia și vreo 300 km­2 în Ungaria), a fost cucerit de la turci de către armata imperială austriacă în 1716. Din acel moment, administrația austro-ungară a preluat Banatul, care „a devenit o provincie cu statut special…, una a Imperiului Habsburgic, domeniu al Coroanei și Camerei imperiale”, devenind – după cum scrie A. Babeți – „laborator de experimentare a unei politici de colonizare eficientă, rațională, de exersare a tehnologiilor moderne în spații urbane și rurale”6. Rezultatele și mai ales menținerea lor pot surprinde și astăzi. Aleš Debeljak afirmă următoarele: „Plămădirea unei noi identități europene ca o complexă și hibridă «tradiție inventată» atrage după sine, în mod inevitabil, recunoașterea identităților multiple, ce ar putea sta la baza «europenismului»”7. Acest fapt s-a realizat, cumva avant la lettre, în Banat, provincie unică în sud-estul Europei. Grație siguranței, bunăstării relativ ridicate prin comparație cu alte zone ale României și mai ales prin coabitarea pașnică a nenumărate etnii și confesiuni religioase, imaginarul mental local a găsit pentru spațiul acesta o denumire reprezentativă și semnificativă – „Mica Americă”.

Detaliile despre politica de colonizare și integrare a populațiilor alogene în cadrul Banatului, desfășurate conform unui program de tip iluminist, sînt prea numeroase pentru a fi înșirate aici8. Cîteva idei importante ar putea oferi totuși o imagine asupra acestui spațiu, unic în sud-estul Europei – conform opiniei unor sociologi și istorici. În primul rînd – ca să revenim la cele afirmate anterior despre bazele Uniunii Europene –, scopul esențial al nenumăratelor reforme experimentate în zonă a fost unul economic. Au fost aduși coloniști din cele mai variate zone ale imperiului (germani – numiți aici sași, pemi etc., în funcție de zona de proveniență, apoi alsacieni, lotharingieni, cehi, slovaci, spanioli etc.), s-a încurajat stabilirea populației de cele mai diverse origini alături de o majoritate română și sîrbă, ceea ce a permis un aflux de maghiari din Ardeal (zonă cu administrație și sistem de organizare diferite), de italieni, evrei sau români din Muntenia. Tuturor etniilor existente aici le-a fost acordat – în timp – un statut egal, dreptul la educație și la ascensiune socială pe baze meritocratice, iar situația economică a populației s-a îmbunătățit progresiv, atît în zonele rurale, cît și în cele urbane, atît în comunitățile românești, sîrbe, cît și în cele germane, maghiare, croate etc. Dar, repet, scopul inițial a fost unul economic, nedeosebindu-se de scopul inițial al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

Merită să aruncăm însă o privire asupra efectelor în plan social și cultural determinate de o colonizare și o modernizare controlată asupra unei regiuni. Evident că la început au existat unele fricțiuni între populațiile existente în zonă și grupurile de coloniști, dar pe la începutul secolului al XVIII-lea ele au dispărut, mai ales fiindcă, după cum afirmă istoricul Valeriu Leu, „Colonizarea în Banat nu a fost guvernată de practicile medievale, așa cum s-a întîmplat cu secole înainte în Transilvania, ea s-a produs în Epoca Luminilor, care stă sub semnul cosmopolitismului… Colonizarea avea și o geografie proprie, stelată, care forța la contacte. Indiferent de etnie, locuitorii «țării» erau obligați, vrînd-nevrînd, să meargă la oraș sau la tîrg trecînd prin comunitățile celorlalți”9. S-ar putea spune că politica imperiului a fost să-i oblige pe oameni ca, sub umbrela autorității directe a curții de la Viena, să colaboreze, să comunice, să devină cît mai interdependenți. O politică tolerantă și în privința apartenenței religioase, care nu a impus convertirile și a dat drepturi egale cetățenilor de religie ortodoxă, un program de alfabetizare în mai toate limbile zonei și implantarea unui etos al muncii au fost alte cauze care ar putea determina crearea a ceea ce o mulțime de istorici ai zonei au numit, de-a lungul ultimelor trei secole, „Terra Nova, Mundus Novus, Pămîntul făgăduinței, Eldorado din pustă, Edenul tîrziu, Minunata grădină, Arcadia, Tărîmul fericiților, Raiul pe pămînt10. și, desigur, „Mica Americă”.

Rezultatul cel mai surprinzător și cel care merită subliniat în cadrul unei discuții despre identitatea europeană este exact crearea unei identități distincte și specifice, supranaționale și supraconfesionale, de tip intercultural, ale cărei valori – promovate fățiș de locuitori – sînt toleranța, plurilingvismul, respingerea extremismului și o marcare accentuată a identității, un gest autoreflexiv de întărire a apartenenței la o comunitate specifică supranațională. Identitatea individului este formată din nenumărate straturi – lucru arhicunoscut, de altfel. Există întotdeauna și o identitate tare, cea care îl definește pe individ în plan social, în cadrul comunității sale etnice, naționale, confesionale. Interesant este faptul că în Banat această identitate „tare” este cea de bănățean. Nu cea de român, maghiar, sîrb, evreu sau german, nici cea de romano-catolic sau ortodox, fiindcă toate acestea sînt în general subordonate identității locale.

Relevantă în context este și definirea prin opoziție. Pentru cineva familiarizat cu zona, va fi ușor de remarcat că etnia (sau națiunea) face parte din identitatea „slabă”: un român din Moldova sau Muntenia va fi aici „străin” pentru românul bănățean, în timp ce un etnic maghiar sau sîrb născut în Banat va fi socotit automat de-al locului. Pentru un maghiar bănățean, maghiarii din Ardeal sînt „maghiarii lor”, în timp ce românii, sîrbii sau germanii bănățeni sînt „de-ai noștri”. Însă – un alt fapt interesant – identitatea civică, de cetățeni ai unui stat, adică de români, este în general asumată de toți locuitorii zonei, fiind un dat – așa cum era cea austriacă sau maghiară cu secole în urmă. Doar că ea se subordonează identității locale, afirmate extrem de puternic, ba chiar exacerbate, și transgresînd frontierele actuale. Maghiarul din Banat este în primul rînd bănățean, românul din Vojvodina sîrbească este bănățean din Iugoslavia, șvabul – tot bănățean – simte mai acut diferența dintre el și cetățeanul german decît pe cea dintre el și sîrbul bănățean. O glumă de-a locului spune că și un cîine bănățean este mai întîi bănățean și apoi cîine.

Printre rezultatele acestei coabitări de secole a aproximativ douăzeci de etnii și grupuri etnice, aparținînd a peste zece confesiuni, se remarcă, așadar, sus-amintitul plurilingvism – bănățenii valorizînd extrem de pozitiv cunoașterea a cel puțin două din cele patru limbi tradiționale ale zonei (româna, maghiara, germana și sîrba), căsătoriile mixte și interconfesionale, spiritul ecumenic și tolerant, precum și afirmarea unei identități specifice, transnaționale și transconfesionale. Dr. Victor Neumann afirmă că „Populația locală și-a asumat identitatea multiplă, care este, în realitate, identitatea sa fundamentală”11, precizînd și el că „nu atît autoritatea imperială, cît mai cu seamă contactele interumane au jucat un rol extraordinar în crearea unui spațiu al toleranței și interculturalității”12. și, la urma urmei, nu asta dorim de la cetățeanul european?

Este adevărat că o inerentă doză de pragmatism, impusă de relațiile multiple stabilite între populațiile din zonă, a contribuit și ea la constituirea unei identități tari bănățene, identitate care evită factorii creatori de conflict și încurajează și mai mult coabitarea inițial acceptată și apoi asumată. Profesorul universitar Virgil Nemoianu, emigrat în Statele Unite, o afirmă limpede: „Nu sînt român decît pe jumătate, căci, în vreme ce ambii bunici sînt români curați, și integrali […], bunicile amîndouă au altă descendență etnică; una sîrbească, cealaltă germană cu sînge italian… Așa se explică de ce, din dorință de exactitate, ca și din aderență sentimentală, am preferat adesea să mă prezint drept «bănățean», iar nu drept «român», astfel subliniind și o anumită opțiune central-europeană”13.

O valoare fundamentală umană, care decurge implicit din caracteristicile multiculturale ale zonei, este cea a toleranței etnice și religioase. Zona a fost lipsită de conflicte interetnice sau confesionale relevante, lucru explicabil, date fiind condițiile existente deja aici: numărul mare de familii mixte, coabitarea de mai bine de două secole a numeroaselor grupuri etnice și confesiuni religioase și – ca o consecință – constituirea unei identități locale inclusive, ce asimilează toți locuitorii zonei și lasă pe un plan secundar diferențele exacerbate în alte zone ale Europei. Această realitate a fost verificată inclusiv pe teritoriul Banatului alipit după 1918 la Iugoslavia, iar verificarea s-a făcut în condiții extreme. În deceniul al nouălea al secolului trecut, în timp ce Iugoslavia era sfîșiată de conflicte etnice și religioase în Bosnia, Croația, Kosovo, un studiu desfășurat asupra spațiului multietnic al Vojvodinei – spațiu ce include și Banatul sîrbesc – relevă un grad de toleranță etnică și religioasă extrem de ridicat, în contradicție flagrantă cu restul Iugoslaviei14. De altfel, în tot vîrtejul revendicărilor de ordin teritorial, pe baze istorice, etnice sau confesionale de pe teritoriul fostei Iugoslavii, Vojvodina a rămas cea mai liniștită zonă a fostei Iugoslavii. Aici potențialul de conflict s-a păstrat la un nivel extrem de redus (probabil asemănător cu cel din Banatul românesc), iar gradul de toleranță față de străini era extrem de ridicat. În 1994, conform unui sondaj făcut de un institut sociologic din Gorizia, majoritatea locuitorilor din Vojvodina erau convinși că regiunea lor ar putea oferi Europei „un model de coexistență pașnică a diverselor grupuri etnice”15.

* * *

În contextul acesta, volumul despre care pomeneam la început, cel despre păsările Banatului – sau, mai bine zis, despre păsările bănățene – nu reprezintă decît o ilustrare a modelului intercultural schițat aici. Mai mult, după cum se poate remarca, fiecare din autori aparține unei zone a Banatului istoric incluse azi în altă țară (România, Ungaria și Iugoslavia), sugerînd o reafirmare a legăturilor istorice între locuitorii zonei, dincolo de granițele naționale și de cele etnice.

Pentru a ilustra concret ideile menționate anterior, am preluat cîteva fragmente dintr-o serie de interviuri realizate de cercetătorii Grupului de Antropologie Culturală – Istorie Orală din cadrul fundației „A Treia Europă” (grup coordonat de prof. dr. Smaranda Vultur). Ele ilustrează felul în care judecă oamenii diverse aspecte ale coabitării.

Edith Cobilanschi (născută Guipe – de origine franceză, cu strămoșii veniți din Lotharingia) afirmă: „Eu nu pot să înțeleg astăzi cînd aud că ăsta e cutare, ăsta e cutare… Uitați-vă și acum în grupul meu de prietene, păi aicea sînt românce, sînt unguroaice, sînt din nemții care au mai rămas… cînd îmi serbez ziua, este ca Turnul Babilonului”16. Karl Singer, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, spune și el: „Orice german vorbește perfect, în Banat, și româna…Nu este o pierdere, nu este o cedare, ceva. Este un patriotism superior. Eu aș fi un bun reprezentant al Banatului, că dacă eu aș pleca… să plec în lume, să pot vorbi cu francezul franțuzește, cu englezul englezește […] că eu, bănățean, pot orice”17. Aici ar merita subliniat și orgoliul cu care intervievatul își afirmă identitatea de tip regional.

În privința raporturilor dintre religii, Sebastian Kräuter, fost episcop romano-catolic al diocezei Banatului, spune: „Avem relații ecumenice, deci bune; mai ales Mitropolitul… e un om foarte simpatic. și el e înflăcărat pentru ideea aceasta de ecumenism… În fiecare an, de cîteva ori ne întîlnim, la Paști, la Crăciun, cînd e o sărbătoare mai mare sau un eveniment. Dar și cu sîrbu’, cu Marcovici, și cu evreul, cu Neumann, înainte cu Tökes, care a fost la reformați, acum cu Bányai, avem relații bune. Ne întîlnim cînd ei au sărbătoare, de exemplu, cînd reformații au, la sfîrșitul lunii octombrie”18.

Gheorghe Reizs își amintește următoarele: „…bunicul meu Pollack din Regat, tatăl meu din Ungaria, aici, în familia ei – Mizrahi evreu, bunicile una șvăboaică, alta slovacă… Nora mea este româncă ortodoxă…” (p. 345) „Willer cu Mizrahi Iosif aveau o formație camerală… Willer era german, sau hai să zicem alsacian de origine [Vilier], apoi Wijnovschi era german, Arató era ungur, Mizrahi era evreu și așa mai departe. Ei cîntau o dată la biserica catolică, o dată la biserica reformată, o dată la sinagoga evreiască…” (p. 350)19.

În fine, ca o concluzie, iată opinia lui Dan Alexandru Lazarovici, care își marchează identitatea locală prin opoziție cu spațiile exterioare Banatului; „Pentru prima oară am fost făcut «jidan» de-un coleg oltean… Eu am o teorie pe chestia asta: că Banatul e o mică Americă și că o asemenea înțelegere cum există aicea este foarte greu de găsit pe altundeva…”20

Dar astfel de declarații și afirmații ce definesc și întăresc identitatea regională, inclusiv valorile ei supranaționale și supra- sau interconfesionale, se pot găsi cu sutele. Orgoliul de a fi bănățean este afirmat în nenumărate feluri. Muzica populară românească a zonei, de exemplu, este una dintre cele mai „ideologizate” în privința patriotismului local din cîte am întîlnit pe teritoriul României. Numeroase cîntece autoreflexive laudă mîndria de a fi bănățean sau „bănățană”, de a avea „nume bănățan” și de a locui în mîndra țară a Banatului, constituind un model de întărire a identității și de reafirmare a ei, împreună cu atributele-i specifice. Deși uneori fenomenul pare uneori ușor caraghios prin exagerare, e greu să nu-i observi eficiența subliminală. Nu este lipsit de interes nici să amintim o observație a lui Gheorghe Jurma: „Dacă cele dintîi și mai importante publicații periodice românești din Banat aveau… denumiri ca Luminătorul, Dreptatea, Drapelul, Renașterea…, subordonate evident sau mascat scopurilor naționaliste ale perioadei, în epoca interbelică ele vor abuza de determinări provinciale: Banatul, Banatul literar, Analele Banatului, țărănismul bănățean, Primăvara Banatului, Vatra Banatului, Curierul bănățean…”21 (De altfel, și acest studiu, cu toată onestitatea sa impusă, e – într-o oarecare măsură – și un exemplu de reafirmare a mărcii identitare locale.)

Cîteva detalii disparate, asemeni cioburilor unei oglinzi, ar putea întregi întrucîtva imaginea despre care vorbeam: a unei zone multietnice și multiconfesionale unice, cu un specific declarat fățiș și repetat, cu o identitate proprie, multiplă și construită cultural în timp, dar apărută din rațiuni economice și politice. În plan politic, în toamna anului 2004, la alegerile generale din România, organizația timișeană a UDMR, formațiune politică organizată pe baze etnice de către maghiari, a refuzat să se conformeze directivei organizației centrale a UDMR, aceea de a vota cu partidul aflat la guvernare, afirmîndu-și disidența de pe poziții „localiste”. În plan religios, ar fi păcat să nu pomenesc de faptul că „Banatul este singura regiune din România unde – după 1989 – cultului greco-catolic i-au fost înapoiate fără controverse bisericile (confiscate în anul 1948 printr-o măsură abuzivă a regimului…)”22. Tot aici merită amintite și slujbele ecumenice organizate în Timișoara începînd cu anii ’90 și cu participarea tuturor cultelor creștine din oraș și a rabinului Timișoarei. Existența neîntreruptă a învățămîntului în limbile populațiilor Banatului (cum ar fi, de exemplu, liceele maghiar, german și sîrb din Timișoara) și a publicațiilor în aceleași limbi, precum și a Teatrului Maghiar și German, nu trebuie trecute nici ele cu vederea.

Ca să închei tot cu o apariție editorială, nu mult diferită de Ptice Banata, o să amintesc un volum publicat de un poet timișorean, care reflectă exact spiritul despre care vorbeam. Nu punem în discuție aici calitatea literară a cărții, ci reflectarea unei mentalități specifice, perpetuate sub diverse forme de cîteva secole. E vorba de volumul lui Franz Marton / Francisc Marton / Márton Ferenc, intitulat Din iubire, dor de pace / Friedenssehnsucht der Liebe / Szeretetböl Békevágy. Autorul a dorit să-l publice concomitent în română, germană și maghiară, lucru care nu e decît o altă ilustrare a spiritului locului – sau localist – despre care vorbeam.

Vorbim de o Europă unită, o Europă a națiunilor, a toleranței și a unui spațiu comun, al diversității și comuniunii. Sînt destule argumente teoretice în favoarea viabilității unui astfel de proiect. De aceea mi se pare demn de interes un astfel de model concret și funcțional precum cel realizat în arealul restrîns al Banatului, o zonă care practic și-a construit în timp o identitate multiculturală, reușind s-o păstreze chiar și în anii propagandei naționalismului comunist. Victor Neumann afirmă că „…un model istoric ca acela din Banat oferă avantajul de a crea o legătură între diferitele obiective multiculturale, interculturale și antirasiste”23. Modelul la scară mică, regională, prezentat mai sus poate constitui o contrapondere la modelul statului național, prin marcarea unei identități locale „tari”, una mai puternică decît identitatea civică, dar nu opusă acesteia din urmă. Existența unei astfel de identități, mai ales – dar nu neapărat – transfrontaliere ar ușura și acceptarea unei identități supranaționale. Iar de aici calea spre crearea unui fond comun de valori identitare este larg deschisă.

 


1. Bronislaw Geremek, „Care sînt valorile noii Europe?”, în Lettre Internationale (ediția română), nr. 52/ iarnă 2004-2005.
2. Id.
3. Cf. Krzysztof Pomian, „L’Europe centrale. Réalité, mythe, enjeu, XVIIIe – XIXe siècles”, în Les Cahiers de Varsovie, nr. 22, 1991, pp. 69-84, apud Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Editura Polirom, Iași, 1997, p. 23.
4. Aleš Debeljak, În căutarea nefericirii, Editura Polirom, Iași, 2003, p. 62.
5. Prof. dr. Adriana Babeți, „Provincia inter confinia: Un paradis aux confins – le Banat”, în revista Lettres d’Europe Centrale, nr. IV/ 2004, editată de Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Europeéennes (URCE), Université de Paris, Sorbonne, Paris.
6. Op. cit.
7. Aleš Debeljak, În căutarea nefericirii, Editura Polirom, Iași, 2003, p. 63.
8. De altfel, în Timișoara există un centru de cercetări coordonat de prof. dr. Cornel Ungureanu și prof. dr. Adriana Babeți, „A Treia Europă”, care a publicat în ultimii opt ani studii importante pe această temă, fie sub egida fundației, fie prin intermediul cercetătorilor implicați în proiectele fundației.
9. Valeriu Leu, „Imaginea germanului la românii din Banat”, în volumul Germanii din Banat, coord. Smaranda Vultur, Editura Paideia, 2000, p. 49.
10. Adriana Babeți, op. cit.
11. Victor Neumann, Identități multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului, Editura Hestia, Timișoara, 1997, p. 32.
12. Idem, p. 14.
13. Virgil Nemoianu, Arhipelag interior, Editura Amarcord, Timișoara, 1994, apud Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă (coord. Adriana Babeți, Cornel Ungureanu), Editura Polirom, Iași, 1998, p. 205.
14. Srbobran Branković, „Fattibilità del vivere comune nella regione multi-etnica della Vojvodina”, în Futuribili, nr. 2/ 1994, revistă editată de I.S.I.G., Gorizia, Italia.
15. Srbobran Branković, op. cit.
16. În Lumi în destine (coord. Smaranda Vultur), Editura Nemira, 2000, p. 326.
17. Ibidem, 2000, pp. 84-85.
18. Ibid., p. 99.
19. Ibid.
20. Ibid., p. 398.
21. Gheorghe Jurma, Descoperirea Banatului, Editura Timpul, Reșița, 1994, p. 18.
22. Victor Neumann, op. cit., p. 35.
23. Victor Neuman, ibid., p. 42.