Home » Banat » Imaginar banatean » Imaginea “bunului bănățean”   

Smaranda Vultur

 
Imaginea “bunului bănățean”*
 

            Practica interviului de tip life story într-o regiune a Romậniei cu o tradiție interculturală importantă și încă vie, cum este Banatul, este utilă, între altele și pentru a explora dinamica identităților individuale și colective. Dacă în ce privește prioritățile și ierarhizarea cadrelor de referință ale procesului de autodefinire și de definire a “celuilat” întậlnim variabile importante de la o comunitate etnică la alta ( in nota : ne-am ocupat în mod special de romậni, germani, maghiari, sậrbi, evrei, bulgari ) există un anume consens în privința unui model ideal al imaginii de sine a fiecărei comunități în parte, superpozabil în anumite limite cu o proiecție idealizată a unui stereotip regional. E ceea ce am putea numi imaginea “bunului bănățean”. Ce legătură s-ar putea stabili între acest produs al imaginarului colectiv în care o experiență de viață în comun nu lipsită de momente conflictuale – e drept fără forme violente ­– e valorizată în aspectele ei pozitive și transformată într-un reper nu doar identitar ci și moral și imaginea unui “bun european” ? Evident, în povestirile autobiografice pe care le-am arhivat ( notă : cf. arhiva Fundației A treia Europă ) punerea în relație directă  și explicită a celor două repere identitare este mai degrabă rară, deși putem remarca fără dificultate suprapuneri importante între dezideratele ( un set de norme și valori) pe care le configurează discursul proeuropean în încercarea de a defini o identitate europeană și felul în care se definește identitatea regională a bănățeanului. Nu întậmplător, ceea ce permite acest efect de oglindire sunt toleranța, buna înțelegere cu vecinul, deschiderea profitabilă spre “celălalt”, într-un spațiu concurențial, în care superioritatea acestuia, recunoscută cậnd e cazul, e valorificată în spirit pragmatic, transformată adică, în ștachetă a performanțelor dezirabile. Cu alte cuvinte, capacitatea de a transforma experiența diferitului într-una îmbogățitoare de sine pare a fi abilitatea cea mai importantă care îl situează pe “bunul bănățean” în proximitatea dezirabilă a “bunului European”.
            Mai mult decật atật, în măgulitoarea imagine de sine pe care și-o construiește romậnul bănățean, luậnd ca reper cadrul regional, el se vede diferit de “simplul romận” – cum spune unul dintre interlocutorii noștri. “ Simplului roman” îi lipsește pentru a fi la fel de bine plasat în lupta de “a se ridica la standardele europene” experiența fertilă a “trăitului printre naționalități” cum spune același interlocutor, țăran romận, dintr-un sat din sudul Banatului, născut pe l919, deportat între 1951 – 1956 în Bărăgan în partea de sud- est a Romậniei, unde i-a cunoscut pe romậnii băștinași, așa cum mai tậrziu avea să-i cunoască pe moldoveni, pentru că fiul său s-a căsătorit la Iași. Intậlnirile lui cu conaționalii din acele alte părți ale Romậniei, l-au făcut să înțeleagă că romậnii bănățeni sunt “altcum”, iar relatarea lui e agrementată cu o mulțime de detalii pitorești menite să arate diferențele, dar și de interesante explicații pe care le crede a fi la originea acestor diferențe. Astfel romậnul bănățean “ e mai umblat”, deci mai obișnuit să iasă din spațiul lui ( era obișnuit să –și vậndă produsele la Viena sau chiar la Roma, chiar dacă prin intermediari, nu-i e greu să plece la Iași, în celălalt capăt de țară, să-și cunoască socrii etc.), ceea ce –l face să se simtă și pe teritoriul celuilalt, mai sigur pe sine ( umblă apăsat, ca un om care știe ce vrea, nu se lasă intimidate de de superioritatea socială a socrilor, pentru că îi poate opune calități în alte planuri), e mai abil în organizarea propriei gospodării și administrarea averii – atậta timp cật a mai avut-o ), pentru că a știut “să fure cu privirea” ce e mai bun de la cei cu care a trăit împreună ( de la celelalte naționalități). Ele sunt evocate global, chiar dacă în cele mai multe din numeroasele discursuri asemănătoare cu cel pe care l-am ales ca exemplificare, o oarecare ierarhie e vizibilă, cel mai apropiat de etalonul ideal fiind totuși șvabul bănățean (identificat ca “neamț”). O altă explicație a achiziționării unui statut mai bun în raport cu “ simpli romậni” este în opinia interlocutorului nostru faptul de a fi situat mai la vest, într-o repartiție simbolică a punctelor cardinale, în foarte multe discursuri memoriale Vestul fiind asociat cu atributele civilizației față de Estul mai înapoiat, dacă nu de-a dreptul necivilizat . Regăsim și aici unele efecte de oglindire cu discursul de autodefinire al bunei identități europene, în care cel “integrat” gậndește adesea în aceiași termeni relația sa cu cel “ neintegrat”, chiar dacă experiența dominației sovietice în perioada comunistă este  în cazul romậnilor ( mă refer aici la cetățenii romậni în general) un factor favorizant al acestui tip de investire simbolică ( de la est venea  altădată lumina eliberatorare).
            Un alt aspect invocat de bănățean pentru a se diferenția de ceilalți este abilitatea de a vorbi mai multe limbi. E vorba de limbile etnicului diferit din preajmă, adică de germană, sậrbă, maghiară. Acest tip de valorizare pozitivă privește atật deschiderea spre comunicarea cu celălalt cật și politețea față de celălalt. Reprezintă evident și o formă de interculturalitate și interculturalitatea capătă în contextual evocat și o importantă dimensiune simbolică, încă una prin care imaginea bunului bănățean se conectează ca de la sine cu cea a “bunului european”.
            Aș sublinia că acest discurs este în mare măsură cel al generației celei mai vậrstnice, aceasta fiind categoria cea mai bine reprezentată în arhiva la care am făcut referință. Dar aici modelul descris ne interesează mai ales ca un mod de a imagina un anume tip de identitate pentru European. Cum apare el din cele prezentate mai sus ? Ca un om capabil să trăiască în mai multe registre, fără a-și simți în vreun fel “diluată”, diminuată, amenințată identitatea. Un om capabil sa se adapteze, cu o vocație esențialmente pragmatică.
            O altă variantă pe care am intậlnit-o este  a lui T.H. care, provenind dintr-o familie în a cărei istorie interferează pe parcursul a doar două generații originea germană cu cea romậnească, slovacă și poloneză, se întreabă dilematic ce este el? Răspunsul salvator e găsit cậnd exclamă, cu o urmă de îndoială totuși : “sunt european, nu?” De data aceasta identitatea europeană e imaginată ca o confluență a diferențelor, absorbite și omogenizate într-o identitate europeană care e salvatoare pentru a rezolva conflictul ce l-ar presupune opțiunea pentru una doar dintre origini. Perspectiva aceasta se opune celei etnocentriste, polemizậnd cu ea și găsind soluția într-o identitate în care unitatea e rezultatul contopirii diferențelor. Se face apel pentru aceasta la o unitate supraordonată : europeneitatea. Ea e gậndită insă diferit față de felul cum e proiectată identitatea națională ca factor supraordonat identităților etnice într-o perspectivă contractuală, pentru că în acest caz, individul se concepe aparținậnd în același timp  la două comunități : cea pe care o reprezintă etnia și cea  căreia îi aparține ca cetățean.
            Dar abordarea lui T.H. diferă și de națiunea etnocentrică bazată pe suprapunerea perfectă cu limba sau originea. Dimpotrivă, chiar dacă vede identitatea proprie ca un factor nivelator al unei oferte identitare inițial plurale, el gậndește rezultaul ca o fericită armonizare a diferențelor asumate ca atare. Ceea ce pare ușor de realizat la nivel individual - și pentru că mentalul european favorizează această perspectivă asupra persoanei , ca centru dinamic de refelcție și acțiuni– pare însă utopic dacă încercăm să facem din acest model unul normativ pentru identitatea europeană.
            Si acest lucru nu numai pentru că ea e una în devenire, în schimbare. Unul dintre clișeele discursului european, arată Dominique Wolton într-un studiu din “L’esprit de l’Europe” ( ed. By Antoine Compagnon și Jacques Seebacher, Flammarion, Paris, 1993), - carte tradusă recent în romậnă – sună astfel “ bogăția Europei rezidă în diversitatea ei și în dialogul identităților ei”. D. Wolton este de părere că în absența unui spațiu public european funcțional o frază ca cea tocmai citată, rămậne un simplu deiziderat. El arată că logica evenimențială după care se desfășoară construcția politică a Europei nu e adecvată și construirii unei identități culturale. Aproprierea ca model cultural pentru identitatea europeană a identității naționale, ar presupune existența unor valori commune, a unei limbi commune și o redefinire a raportului interior – exterior ( deci de integrare a alterității și de menținere a ei tocmai pentru că e indispensabilă definirii identității). Dialogul între identități - crede Wolton- nu se poate imagina decật ca unul cu actori identificați ca atare și aceștia sunt deocamdată națiunile. Din acest punct de vedere, soluția reprezentării europeneității ca un factor supraordonat, în spiritul raționalist și mai pragmatic pe care îl propune de exemplu Habermas, i se pare lui Wolton mai mult un deziderat decật o soluție practică. El arată că e preferabilă pentru moment neocultarea frontierelor și a cadrelor culturale în care sunt constituite deocamdată identitățile. Pentru că, dacă aspiră la dialogul diferențelor, Europa trebuie în primul rậnd să le conserve și să mențină viu raportul dintre ele (nu unul de dominare desigur și nici de omogenizare neutralizatoare ). In esență, după opinia lui Wolton, procesul construirii unei identități culturale europene este unul lent, de negociere între tradiție și modernizare și nu poate fi guvernat de voluntarismul elitelor , care se dovedește eficent în ce privește construcția adiministrativ finaciară și cea politică sau economică. Riscul unei astfel de ignorări este acela de a face să se ivească fracturi grave, tocmai pentru că potențialul lor este ocultat.
            Am făcut această paranteză,  pentru a arăta dificultățile de a găsi un model convenabil din punct de vedere practic în configurarea unei identități europene ( nu am discutat și modelul comunității familiale la care se face apel în expresii precum “ marea familie europeană”).
            In raport cu aceste tatonări fiecare pare liber de a gậndi în felul lui ce este sau ce ar putea fi identitatea europeană, proiectậnd în ea ceea ce experiența trăitului cotidian alături de “celălalt” l-a învățat că e util sau valorizant.
            Astfel  o studentă care a răspuns la întrebarea : “ce reprezintă pentru dvs, a fi european” precizează că înainte de a afirma că ești european, ar fi de spus că ești romận, dar pentru că nu vede cum ar trebui tratat raportul dintre cele două paliere identitare, decide în cele din urmă că a-ți respecta și iubi aproapele în spirit creștin ar putea fi un mod de a defini identitatea europeană. Un alt student răspunzậnd la aceeași anchetă spunea : “e frumos ( e plăcut ) să te prezinți ca european( față de non - europeni, dar nu e la fel de bine să te prezinți ca romận ( adică nu la fel de prestigios)” subliniind că relația între cele două identități nu e una de strictă înglobare și de directă continuitate logică. A fi un european romận nu reprezintă simbolic- după opinia lui -  același lucru cu a fi un European pur și simplu.
            De la imaginea translării neproblematice și lipsite de complexe de la “bunul bănățean” la “bunul european” pe care o propuneau interlocutorii noștri născuți în primul sfert al secolului XX, la ezitările și îndoielile generației tinere de azi este un vizibil decalaj. Trebuie el raportat la măsura timpului istoric în care generațiile de la începutul secolului și cele de la sfậrșitul secolului s-au format sau este el o expresie a felului în care în acest interval Europa însăși s-a redefinit, propunậnd o altă imagine de sine și bazậndu-se pe alte tipuri de consensuri.

 

* Versiunea in engleză a acestui text, The Image of a Good European a apărut în François Ruegg, Rudolf Poledna, Calin Rus ( Eds.) Interculturalism and Discrimination in Romania  Policies, Practices, Identities and Representations.Lit Verlag Berlin 2006, pp. 309 – 313.