Home » Banat » Generalitati » Banatul Imperial   

Valeriu Leu

ISTORIA CA SUPORT AL REGIONALIZĂRII – „BANATUL IMPERIAL”*


            Există în Europa Centrală regiuni care fără să fi ajuns să fie și construcții politice de tip etatist, „amestecate” din punct de vedere etnic, lingvistic și confesional au dezvoltat totuși o individualitate generatoare de identitate extrem de puternică: Banatul, Bucovina, Galiția, Silezia. Dispunerea acestor provincii   semnalează de fapt un „limes” destul de sinuos stabilit pe una din cele mai vechi falii continentale, la rândul său participantă la configurarea unor prime identități colective europene, un limes care poate fi extins atât spre țărmul sudic, prin Macedonia, cât și spre cel nordic prin „Țările Baltice”. Linia aceasta nu separa neamuri și limbi ci Răsăritul de Apus[1]. Ca orice frontieră, limesul nu este doar loc de separație ci și de contact cu toate consecințele ce decurg dintr-o astfel de situație, unele tragice altele, dimpotrivă, benefice dar mai intense decât în mod obișnuit. În cazul entităților menționate mai sus, se constată, istoriografic și sociologic, o excepțională forță de asimilare, performanța unor sinteze de civilizație de negăsit sau greu de găsit în alte părți.
            Banatul, dacă ar fi să-i căutăm un simbol mitic, ar putea fi o „Țară dintre râuri”, o Mesopotamie europeană datorată duratelor lungi ale istoriei dar cu deosebire celei moderne, secolului al XVIII-lea mai ales, când s-a produs o redimensionare a continentului, o basculare spre Est. Nu facem, astfel, decât să mai adăugăm una colecției de denumiri „care idealizează”[2]
confirmând însă și astfel o istorie specială. „Locul” este mărginit de țărmuri pe trei dintre laturile patrulaterului său: la nord – Mureșul, la vest – Tisa, la sud - Dunărea iar la est munții care separă de Transilvania și Oltenia. Se întinde pe 28.526 de km, un spațiu comparabil cu Belgia. La nord și vest o câmpie mănoasă, la sud și est munți accidentați, brăzdați de defilee, împăduriți, bogați în minereuri complexe care vor genera de timpuriu o industrie cândva redutabilă astăzi în criză: minerit, metalurgie, construcții de mașini. Două treimi aparțin României, treimea vestică Serbiei și un mic colț din jurul orașului Szeged, Ungariei.
            Banatul este subiectul a cel puțin patru istoriografii: română, germană, sârbă și maghiară care nu o dată au renunțat la calmul academic în favoarea tonului polemic[3]. Multă vreme au evoluat paralel și reactiv în sensul „provocării” celeilalte. Fiecare a generat clișee la care n-au renunțat nici astăzi pe deplin. Lucrurile se explică istoric fiindcă aici, în Europa Centrală dominată de conceptul herderian al națiunii, solidarizările s-au produs, din motivele cunoscute, în jurul unor valori ca limba și cultura, cărora li s-a atașat istoria. Și ea este „națională” și „naționalizează” la rândul său. Românii accentuează latinitatea și continuitatea lor, germanii rolul civilizator, maghiarii făceau eforturi să legitimeze concepția politică ce guverna organizarea statală ungară care se extinsese în mai multe etape asupra Banatului, sârbii să legitimeze identitatea lor, individualitatea în raport cu ansamblul bănățean dar și cu națiunea-mamă, prezența lor timpurie și activă și care determină drepturi. Pe cât de diferite pe atât de asemănătoare sunt aceste istoriografii fie și prin mitul împărtășit de toate, fără excepție, al apărării creștinătății, apărării culturii în fața asaltului barbariei otomane, într-un cuvânt cu toții – români, sârbi, maghiari și mai târziu germani – au fost strajă la granița Europei și acesta este văzut ca principalul merit istoric. Asemănarea este în fond mult mai profundă și vine din motivația istoriografică inițială menită să justifice și să legitimeze.
            În momentul în care gândirea istorică universală a descoperit cantitativul și serialitatea, când metodologia școlii de la „Annales” a fost asimilată în Centrul și Estul Europei, tardiv în comparație cu părțile sale vestice, când cenzura ideologică a fost anulată, când imagologia s-a autonomizat în ansamblul orizontului științific, Banatul a devenit, în sfârșit, un vast câmp de investigații concepute dintr-o nouă perspectivă. Depozitele sale sunt literalmente pline de documente produse de o harnică birocrație de tradiție austriacă, o birocrație obsedată de număr și statistică, de a inventaria, a înregistra, a recenza, sunt pline de răspunsuri la chestionare pe diferite teme care, în condițiile existenței unei populații timpuriu alfabetizate, au străbătut până jos, la periferiile sociale aducând semnale chiar și dinspre acest nivel, pline de corespondență și memorialistică, de „scrieri” ale oamenilor „obișnuiți”, într-un cuvânt pline de o așa zisă „istorie ignorată”[4]. Se poate spune că abia în ultimul timp provincia poate fi studiată în toate orizonturile având șanse să-și dezvăluie spectaculosul și ineditul întrezărite numai în lipsa unei metodologii adecvate dar și din cauza unor motive extraștiințifice binecunoscute tuturor. Este, din acest punct de vedere, un moment fast pentru Banat. Dispersia fondurilor în cel puțin patru țări: România, Austria, Ungaria, Serbia crează un disconfort familiar totuși unor cercetători obișnuiți cu austeritatea materială.
            Există în cazul acestei regiuni o specificitate care a participat la constituirea unei fizionomii distincte și de care au trebuit să țină cont toate administrațiile, toate autoritățile politice: Banatul a fost de la începutul existenței sale o provincie de frontieră. Cucerit în secolele X-XI dinspre nord spre sud, dinspre câmpie spre munte, de ungurii care au găsit aici români și slavi el a fost integrat treptat autorității statului medieval ungar. Populația a rămas însă tot timpul în majoritate românească. Aici, la granița dunăreană mereu expusă, au trebuit admise autonomii și cutume românești de neimaginat în interiorul regatului. Vechea elită românească mai ales în regiunea montană, în parte, evident, a reușit să se adapteze noului sistem așa încât a dat Banatului o numeroasă nobilime care pierzându-și confesiunea ortodoxă în favoarea celei catolice nu și-a pierdut și etnia. Mutația aceasta a avut consecințe excepționale nu numai fiindcă elita românească a beneficiat astfel de formele culturale apusene și de limba latină ci și pentru că atunci când, în veacul al XVI-lea, se produce Reforma religioasă ea a avut anvergura cunoscută oriunde în lumea catolică generând introducerea limbii vernaculare în cult și în școală, generând primele traduceri în limba română, primele texte românești cu litere latine[5]. Nobilimea aceasta integrată sistemului feudal maghiar avea mai ales rosturi militare care au crescut spre sfârșitul veacului al XIV-lea când turcii își încep atacurile peste Dunăre. Vor lupta cu devotament împotriva dușmanului extern dar se vor implica cu vigoare și în războaiele interne care nu au lipsit folosindu-și din plin priceperea, profesionalismul militar. Au fost întotdeauna foarte atenți la respectarea privilegiilor obținute de-a lungul timpului. Existența unei nobilimi românești a fost posibilă numai aici, la frontieră, o condiție pe care Banatul o va păstra în continuare.
            Cucerirea otomană se produce treptat după 1526 anul dezastrului suferit de Ungaria la Mohacs și după cucerirea Timișorii în vara anului 1552. Banatul de munte organizat acum ca o marcă militară, așa numitul Banat de Lugoj și Caransebeș după numele celor două orașe cu citadelele lor, va rezista însă, apărat de acea nobilime războinică, până la 1658 când principele Transilvaniei sub autoritatea căruia se afla l-a predat turcilor. Se infirma în Banat unul din clișeele istoriografiei comuniste după care românii de sub coroana maghiară au fost întotdeauna supușii, exploatații, iobagii, cu toții ortodocși.
            „Eliberarea” s-a produs în urma rapidei extensii sud-estice a imperiului habsburgic care după asediul Vienei (1683) devine unul cu adevărat unul dunărean, după ce Ungaria și Transilvania fuseseră înglobate. Pacea de la Pasarowitz (1718) fixa hotarele unui Banat integral, hotare apăsat trasate mai ales printr-un statut special pe care i-l rezervase concepția politică imperială, distinct de Ungaria și de principatul Transilvaniei. Este epoca cea mai densă în transformări care va fixa trăsături pe termen lung, distincții vizibile și astăzi indiferent de ce parte a frontierelor care-l despart ar fi privite lucrurile. Acum începe construcția fondului comun ce-l unifică peste granițe, etnii, confesiuni sau limbi, este vremea așa numitului Banat imperial. Va dura, cronologic vorbind, fiindcă în fapt se va prelungi întreaga domnie a lui Iosif II (1780-1790), până la 1779 când Banatul va fi anexat Ungariei ea însăși înglobată imperiului. Din 1849 până în 1860 se revine la directa autoritate a Vienei ca apoi să fie iarăși anexat Ungariei. În 1918, prin aplicarea principiului de naționalitate va fi partajat după cum am arătat mai sus.
            În acest moment curtea imperială dispunea de o remarcabilă experiență privind organizarea și administrarea unor teritorii central-europene cucerite precum Ungaria și Transilvania pe care o va valorifica în cazul bănățean. O valorifică prin refuzul de a permite restaurația vechilor stări de dinaintea cuceririi turcești care, în cazurile sus menționate, a dus la reactualizarea unei „constituționalități” medievale întemeiată pe privilegii, excludere și segregare a unor etnii și confesiuni – românii, de pildă, ca etnie, și ortodoxia erau, acolo, doar „tolerate” – în favoarea ideii că noua achiziție trebuie să devină un bastion de putere habsburgică, bază a ofensivelor plănuite spre Balcani dar și pentru eventuale acțiuni punitive interioare în cazul nesupunerii Ungariei sau Transilvaniei. Banatului i se rezerva deci un loc special în planurile aulice vieneze, un statut cu totul aparte. Nu se va restitui o constituționalitate medievală opusă reformismului anunțat de noul veac al XVIII-lea ci se va construi o „țară nouă” care să nu aibă „nimic în comun cu comitatele ungurești ci o existență a sa aparte”[6]! Generalul victorios Eugen de Savoia, mai ales, era partizanul acestei soluții. Misiunea strategică a determinat „proiectul bănățean” inițiat prin acordarea – potrivit unor memorii trimise de Savoia și alți comandanți militari, împăratului – statutului de „Țară de Coroană” acestei provincii coordonate în toate direct de la Viena și continuat apoi cu realizarea acelor condiții – lucru urmărit cu o rară dar justificată insistență – care să permită experiențe reformiste libere, nestingherite de vreo autonomie sau imunitate feudală[7]. Acestea două lucruri vor dirija construcția bănățeană pe parcursul veacului al XVIII-lea conform unui proiect trasat după principii iluministe.
            Accentuăm asupra elementului de intenționalitate și de raționalitate care a guvernat un proiect, respingerea vechiului și îndrăzneala experimentului modern.
            Aprecierea marilor mutații de după anexare și a consecințelor extraordinare pe care le-au avut pot fi sesizate și astăzi fie și de un călător grăbit prin Banat, de la mentalități la arhitectură, se poate face numai prin acceptarea evidenței că ele, la rândul lor, s-au făcut în veacul rațiunii și al cosmopolitismului.
            Pe de altă parte acțiunea habsburgică, parte din uriașa mișcare care a dus la redimensionarea continentală, trecerea de la Mica la Marea Europă[8], a răspuns unui orizont de așteptare al popoarelor din Sud-Est. Ele vedeau în toate acestea o cruciadă tardivă menită să elibereze, o revanșă după pierderea Bizanțului și căderea Constantinopolului, se simțeau solidare cu lumea creștină[9]. Europa era identificată cu însăși creștinătatea. Tocmai de aceea răspunsul a fost pozitiv, la români și la sârbi îndeosebi. Aceștia din urmă nu au ezitat să se răscoale fără să le pese de consecințe în sprijinul austriecilor ce înaintau în Serbia meridională și care apoi se vor retrage înfrânți însoțiți de refugiați. Așadar momentul inițial a fost interpretat ca unul de eliberare și de revenire în marea comunitate creștină, un moment de integrare. Ce-i drept și propaganda austriacă s-a străduit să prezinte extensia imperială într-o astfel de lumină și nu fără succes, de-a lungul întregului veac al XVIII-lea.
            Noul regim și-a avut, fără îndoială, duritățile și excesele sale inerente unei luări în stăpânire față de o populație locală mai rarefiată după război decât în condiții obișnuite, alcătuită în majoritate din români și tot mai dense și mai consistente grupuri de sârbi ajunse după migrarea lor dinspre interiorul Serbiei spre câmpia panonică, inclusiv spre Banat, odată cu armata imperială în retragere la 1690. Refuzul împăratului de a restitui „in integrum” a fost însă pe placul tuturor fapt remarcat de funcționarii austrieci chiar și peste decenii: „Deoarece Banatul a fost considerat un bun nou-dobândit, el nu a mai fost reîncorporat Ungariei iar fiindcă în țară nu se găseau nici orașe și nici nobili stăpânind moșii care să le fi fost donate, domnul țării îl guvernează printr-o Cameră obișnuită numită Administrația Țării. Aceasta decide fără vreo îngrădire în chestiuni de drept polițienesc și în cauzele penale potrivit cu legislația din Austria de Jos. Deși stările Ungariei s-au străduit cu ocazia mai multor diete să obțină încorporarea Banatului, totuși aceasta nu s-a realizat deoarece exista, poate, opinia că astfel s-ar produce nemulțumirea localnicilor”[10]. Este limpede că statutul juridic distinct, că împăratul era în același timp suveran și unic stăpân de pământ (ceea ce însemna și absența unei nobilimi respectiv o situație mult ușurată a țăranilor comparativ cu Ungaria și Transilvania unde restituția se produsese) constituiau în ochii locuitorilor beneficii evidente care vor genera un timpuriu loialism dinastic greu și târziu erodat, abia după compromisul austro-ungar din 1867. Chiar și la începutul veacului XX țăranii români din Banat încă socoteau că imperiul – în ciuda faptului că trecuse o jumătate de veac de la compromis – era unul exclusiv austriac și că autoritatea veritabilă rezidă la Viena simbolizată fiind de persoana împăratului[11].
            Mitul acesta al „bunului împărat” își are sorgintea în epoca imperială când s-au constituit și regimentele de graniță. Începând cu 1767 o bună parte a provinciei, cam o treime din sud și est a fost militarizată. Cei apți să poarte armele alcătuiau o armată permanentă și pe lângă munca ogorului țăranii prestau serviciul de grăniceri. În caz de război erau trimiși pe front. Efectivele celor două regimente bănățene, unul majoritar român, altul sârbo-româno-german, în caz de mobilizare se ridica la 12.000-14.000 de ofițeri și soldați. Cu excepția campaniei napoleoniene din Rusia din 1812 aceste unități au luat parte la toate campaniile imperiului până în 1872 când au fost desființate[12]. Ca o curiozitate, faimosul pod de la Arcole, unul din episoadele cele mai cunoscute ale legendei napoleoniene a fost apărat, în noiembrie 1796, nu de croați așa cum spune legenda ci de două batalioane de grăniceri români din Banat[13]. Cariera militară le-a fost deschisă tuturor, românilor inclusiv. Unul din feldmareșalii imperiului, ofițer în Statul Major al arhiducelui Karl, faimosul strateg austriac în campaniile antinapoleoniene, a fost Petru Duca român din Banat. Pentru câțiva ani va fi și guvernator al Banatului, cea mai importantă demnitate provincială[14].
            Îndată după cucerire s-au luat o serie de măsuri menite să pună în valoare economic, militar și politic noua achiziție care, accelerate tot mai mult în a doua jumătate a veacului, vor adânci ideea de caz particular dar și aceea de „țară” proiectată și apoi construită. Reformele de inspirație iluministă sunt tot mai numeroase în timpul domniei Mariei Tereza cu deosebire după asocierea la domnie a fiului său Iosif și în timpul acestuia chiar dacă în 1779, la presiunea nobilimii maghiare, Banatul va fi totuși anexat Ungariei. Autoritatea absolută a monarhului, elanul său reformist, angajamentul ungar că o serie de măsuri vor fi perpetuate au determinat de fapt prelungirea stării speciale a Banatului. Continuitatea se manifesta viguroasă deși etapele următoare nu vor fi lipsite de stări conflictuale.
            Una din primele și cele mai pline de efecte longevive măsuri a fost aceea a colonizării Banatului[15]. Conform convingerilor economice un teritoriu putea fi rentabilizat numai printr-o populare adecvată și Banatul la cucerire dispunea de un deficit demografic evident dar, în afară de asta, pentru a-și împlini scopul ce-i fusese rezervat în politica imperială de centru de putere habsburgică, s-a decis colonizarea unei populații capabilă nu doar de efort economic ci și militar, o populație catolică (singura interdicție de așezare în Banat pe criterii confesionale se referea la reformați). Trei valuri de colonizare sunt înregistrate în veacul al XVIII-lea iar în sudul tot mai industrializat deși de mai mică anvergură ea va fi continuă și se va prelungi până în secolul următor. Au fost aduși zeci de mii de coloniști care deși protejați inițial prin scutiri de impozite și alte facilități nu s-au bucurat, în fond, de privilegii față de populația locală. Pământ era destul dar a trebuit smuls unei naturi ostile. A fost nevoie de uriașe eforturi și cheltuieli pentru desecări și canalizări, lucrări la care au fost angajați – de voie de nevoie - coloniști și localnici. „Țara” aceasta nouă se construia împreună. Momentul acesta al cuceririi pământului a rămas legendar și memoria colectivă îl evocă și astăzi în sensul că nimic durabil nu se construiește fără jertfe ceea ce ar explica bunăstarea bănățenilor. Întotdeauna noii veniți sunt priviți cu suspiciune ei devin cu predilecție „dușmanul”, cel ce uzurpă drepturile primului venit. Nici în Banat, mentalitățile nu au fost diferite. Istoria colonizărilor menționează ostilitate de ambele părți mai ales că aici „celălalt” era diferit din toate punctele de vedere – etnic, lingvistic, confesional și în toate codurile sale, de la cel vestimentar la cel alimentar – totuși ele au fost locale, nu s-au înregistrat conflicte majore, războaie interne. După o etapă de tatonări a fost posibil dialogul și preluările reciproce chiar dacă în măsură diferită, în funcție de ofertă. Acest dialog înregistrat convingător în izvoare a fost posibil de timpuriu și s-a datorat modului în care s-a făcut colonizarea, geografiei sale, nu întâmplătoare ci deliberată. Spațiul carpatic a mai cunoscut colonizări însă în evul mediu, pe principii de segregare ceea ce înseamnă automat excludere. În veacul al XVIII-lea însă cosmopolitismul iluminist inclus concepției generale de guvernare a determinat o colonizare deschisă, nu s-au creat entități politice distincte - o „țară germană”cu legi proprii și privilegii - iar segregările au fost evitate prin plasarea localităților nou înființate în țesătura celor vechi, ale băștinașilor. Geografia colonizării obliga pe fiecare să treacă pentru a merge la cel mai apropiat târg prin satul „celuilalt”, să vadă deci ce face și mai ales cum face. Contactele erau nu numai posibile ci de neevitat, obligatorii. Noii veniți s-au străduit să refacă aici lumea din care veneau. Au adus cu sine eficiente modele europene de la arhitectură la economie. Preluările, mai ales în elemente de civilizație materială au fost masive. Performanțele evidente ale coloniștilor au determinat în grupul românesc și sârbesc o reevaluare a propriului mod de viață. Făcând parte din aceleași comunități (mixte) sau din comunități învecinate, s-au exercitat influențe, s-au fixat norme de gândire și de viață, de comportament producându-se un schimb cultural reciproc în cadrul unui proces mai amplu, de dezvoltare prin imitație care s-a soldat, în final, peste două veacuri, cu nașterea unei culturi provinciale ce creionează și astăzi, distinct, fizionomia Banatului. Localnicii au observat, de pildă, că satele de coloniști au ceasuri pe turlele bisericilor și folosesc tracțiunea cu cai și au înțeles – în termenii veacului, firește – că precizia și viteza sunt două condiții majore ale reușitei economice[16]. O geografie corelată cu o cronologie a ceasurilor pe turlele bisericilor ortodoxe ar fi mai expresivă pentru ritmul modernizării la români și sârbi decât multe vrafuri de documente. Mulți din coloniști erau persoane calificate, meșteșugari pricepuți și una din primele imagini pe care le-a construit despre ei imaginarul românesc este tocmai aceasta. Germanul este în primul rând un constructor, percepție pozitivă și extrem de semnificativă. Contactul cu germanitatea nu a fost unul traumatizant așa încât se poate explica de ce în Banatul contemporan sociologii descoperă azi că imaginea „celuilalt” în sens etnic este mai încărcată de trăsături pozitive decât, uneori, a propriilor conaționali din alte provincii[17].
            Uriașele lucrări de desecare, îndiguire, asanare, canalizare, trasare și construire a căilor de comunicație, construcția marilor fortificații și a orașelor, industriilor din zona montană s-au făcut cu antrenarea practic a întregii populații. Nu doar germanii au fost solicitați în Banat ci oricine dorea să-și facă un rost în „lumea nouă” din Extremul Orient imperial. Au venit, alături de germani, în număr mai mic dar nu lipsit de importanță, italieni, francezi, spanioli , bulgari și chiar români din regiunea învecinată, Oltenia. O populație înnoită, amestecată, suprapusă uneia de localnici, a fost solicitată într-un efort epuizant dar care a lăsat ulterior convingerea că Banatul modern a fost construit împreună de toate populațiile sale. Există și astăzi, cum deja am arătat, în cazul tuturor etniilor Banatului o mândrie exprimată clar și fără reținere pentru performanțele de civilizație și bunăstare, un orgoliu local întemeiat pe performanțele din veacul construcției, dătător și el de identitate, de solidaritate provincială transetnică și transconfesională.
            Colaborarea a fost posibilă și pentru că în Banat populația ortodoxă, românii și sârbii, nu era considerată „tolerată”, exclusă de fapt de la cetățenie ca în Ardeal sau Ungaria. Ea se bucura chiar de anumite privilegii acordate inițial sârbilor pentru servicii militare extinse apoi asupra tuturor[18]. Nu existau nici un fel de restricții pe motive confesionale sau etnice ceea ce a determinat o lipsă a frustrărilor de acest fel și o premisă pozitivă pentru trecerea populațiilor bănățene de la coexistență la conviețuire.
            Colonizarea și contactele multiple pe care le-a impus între populațiile Banatului – nici una din ele exclusă în vreun fel – a determinat de timpuriu plurilingvismul. Necesitatea comunicării îl impune de la sine, firesc, dar a fost vorba și de o opțiune deliberată. Limba majorității se impune în comunicare grupurilor mai mici. Nu este de mirare că limba română a început să fie cunoscută de coloniști treptat însă și într-o durată mare de timp. Autoritățile austriece încurajau cunoașterea limbii germane în care vedeau un element de coeziune a imperiului dar nu cu mijloace coercitive și nu pentru a-i transforma pe ceilalți în germani ci explicând avantajele practice ale învățării ei. În grupul românesc majoritar răspunsul a fost pozitiv și de durată[19]. Mai întâi că germana spre deosebire de latină, limba vechii administrații, era o limbă vie și a fost introdusă și ca limbă administrativă. Învățarea ei aducea avantajul comunicării cu grupul economic cel mai eficace, grupul german dar aducea avantaje și în comerț sau în meșteșuguri. Toate acestea au contat dar a contat enorm faptul că în această țară fără nobilime de sânge, s-a putut repede trece la principiul meritocrației și în consecință cunoașterea limbii germane oferea românilor, sârbilor și oricărui altcuiva șansa unei cariere în armată mai ales dar și în administrație. Când se deschid școli în limba germană în zona montană – în parte militarizată, în parte industrializată – destui români, unii chiar adulți, se înscriu benevol pentru a învăța această limbă, fapt extrem de semnificativ. La începutul veacului al XIX-lea deja pe cărțile din bisericile românești se fac însemnări despre ceea ce părea oamenilor de atunci memorabil nu numai în limba română ci și în germană semn că această limbă era cunoscută chiar în mediul rural. În mare măsură elitele românești și cele sârbe s-au format studiind în această limbă devenită limba de conversație a saloanelor burgheze Toate acestea nu au determinat pierderea etniei sau confesiunii iar învățarea v-a continua și după anexarea Banatului la Ungaria chiar și după legile coercitive de maghiarizare ale învățământului românesc, german și sârb. În plin dualism țăranii bănățeni credeau că o școală importantă, o școală care să asigure cunoaștere și cultură, nu se poate face, în imperiu, decât în limba germană.
            Ideea de a turna supușii – diverși etnic, confesional și lingvistic - în tiparul cetățeanului fidel imperiului, productiv economic, la nevoie soldat și întotdeauna plătitor de impozite, același peste tot, a determinat și reformele școlare din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea de amploare cu adevărat spectaculoasă ca și efectele ce le-au generat. Convingerea în forța educației, generală în Luminile europene, a constituit baza unei adevărate pedagogii pan-imperiale aplicată uneori cu mijloace severe dar cu intensitate maximă[20]. Din acest punct de vedere Banatul a fost un vast câmp de experiment neconstrâns în vreun fel. Epoca tereziană și cea iosefină au stat hotărât sub semnul școlii și al pedagogiei. Începuse aplicarea hotărâtă a unui complex program oficial de luminare. Deschiderea școlilor rurale, măsurile privind frecvența au determinat o creștere evidentă a numărului celor alfabetizați, o restrângere a „barbariei”, au creat o vastă piață a cărții. Cartea și școala au fost canalele principale de acțiune în formarea acelui tip de cetățean ideal al imperiului dar ambele se făceau în limbile vorbite, în limba populațiilor provinciei. Identică era numai ideologia transmisă. Ritmurile au fost extrem de accelerate. În 1768 Banatul avea – ne referim la populația ortodoxă – 23 de școli românești și 43 sârbești, în 1778 avea 148 românești, 52 sârbești și 6 mixte. La sfârșitul epocii iosefine erau 256 românești, 69 sârbești și 7 mixte iar în 1802, 328 românești, 73 sârbești și 7 mixte. Școli cu grad mai înalt la care predarea se făcea în germană frecventate însă de români și sârbi erau, în 177 în număr de 13 dar în 1787 de 30! Nu este deci surprinzător că deși nu avea tipografie proprie Banatul era totuși cea mai activă piață de carte românească și nici că în privința genurilor prefera literatura pedagogică, de moravuri și gramaticile[21]. În vremea acestui Banat imperial se impune „etosul instruirii” caracteristic de altfel Europei Centrale[22].
            Evident, accesul la carte și la școală a determinat multe alte consecințe decât cele avute în vedere de reformismul monarhic austriac între care și o mai atentă privire spre sine, o creștere a conștiinței individualităților naționale. Ceea ce se dorea a da unitate a determinat, în cele din urmă, o creștere a diversității, o conștientizare a ei. Se va produce, în această fază ulterioară, o trecere, în cazul tuturor, de la programul oficial de luminare la unul propriu conceput din perspectivă națională.
            Și în Banat veacul al XIX-lea și cel următor au fost dominate în mare măsură de ideea națională. Identitățile naționale s-au făcut simțite cu putere dar, cum am arătat, senzorii contemporani, pot certifica aici o absență a tensiunilor etnice sau confesionale, existența unui fond mental comun, a unui set valoric împărtășit de toți, existența unor fenomene de aculturație, a plurilingvismului.
            Modelul bănățean poate fi interpretat ca un experiment de integrare regională reușit și pentru că are premize istorice, pentru că își are începutul într-o epocă de redimensionare continentală pornită dinspre Vest spre Est, pentru că s-a produs pe o ideologie cosmopolită, pe încrederea absolută în procedeele și metodele raționale, pentru că a fost mai întâi proiectat și, în sfârșit, pentru că cei care l-au realizat au știut să elimine forțările aducătoare de frustrări.


* Textul va apărea în traducere franceză în volumul *Le Banat : un Eldorado aux confins*. Textes réunis par Adriana Babeți, coordination éditoriale Cécile Kovacshazy editat de Centrul Interdisciplinar de Cercetări Central Europene, Hors série, nr.4 – 2007 de la Universitatea Paris IV Sorbona.[1] Despre aceste divizări care au dat identități colective europene vezi G. Hermet, Istoria națiunilor și a naționalismului în Europa, Iași, Institutul European,1997, p. 29-51.
[2] A. Babeți, Provincia inter confinia: Un paradis aux confins, Le Banat, in „Cultures D’Europe Centrale, Universite de Paris-Sorbonne (Paris IV), No. 4/2004, p. 229.
[3] N. Bocșan, Istoriografia bănățeană între multiculturalism și identitate națională, în „Banatica”, XIV/2, Reșița, 1996, p. 265-280.
[4] V. Leu, C. Albert, Banatul în memorialistica „măruntă” sau istoria ignorată, Reșița, 1995, p. 5-9.
[5] D. Radosav, Cultură și Unamnism în Banat. Secolul XVII, Timișoara, Editura de Vest, p. 97-234
[6] S. Jordan, Die kaiserliche Wirtschapftspolitik im Banat im 18. Jahrhundert, Munchen , 1969, p. 18. Vezi, în această chestiune și J. Kalbrunner, Das kaiserliche Banat, Munchen, 1958, p. 14-21: A.v.Arneth, Prinz Eugen von Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen der kaiserlichen Archive, II, Viena, 1858, p. 407-408; L. Matuschka, Feldzuge des Prinzen Eugen von Savoyen, XVI, supliment, Viena, 1891, p. 171.
[7] C. Feneșan, Administrație și fiscalitate în Banatul imperial, 1716-1778, Timișoara, Editura de Vest, 1997, p. 14-19.
[8] P. Chaunu, Civilizația Europei Luminilor, I, București, 1986, p. 26.
[9] V. Leu, Imaginea germanului la românii din Banat, în „Germanii din Banat” (coord. S. Vultura), București, Paideia, 2000, p. 36-38.
[10] J.J. Ehrler, Banatul de la origini până acum (1774), ediție îngrijită de C. Feneșan, Timișoara, Facla, 1982, p. 26.
[11] V. Leu, Op. cit., p. 39.
[12] A. Marchescu, Grănicerii bănățeni și Comunitatea de Avere, Caransebeș, 1941, p. 68-112.
[13] N. Bocșan, M. Duma, P. Bona, Franța și Banatul (1789-1815), Reșița, Banatica, 1994, p. 140-146. La Arcole au luptat batalioanele 4 și 5 din regimentul valaho-ilir.
[14] Ibidem, p. 81-91; p. 209.
[15] În această chestiune există o bibliografie extrem de bogată: H. Rez, Bibliographie zur Volkskunde der Donauschwaben, Budapesta, 1935: A. Scherer, Donauschwabische Bibliographie 1935-1955, I., Munchen, 1966, II, Munchen, 1974, III, Graz, 1999. Al Krischan, Bibliographische Beitrag zur Geschichte der deutschen Siedlungen im Banat, în „Deutsche Forshungen im Sudosten”, Jg. 3, H. 2, 1944.
[16] V. Leu, Imaginea germanului…, p. 50-51.
[17] A. Gavreliuc, Mentalitate și societate. Cartografii ale imaginarului identiar din Banatul contemporan, Timișoara, Universitatea de Vest, 2003, p. 267-303
[18] N. Bocșan, Contribuții la istoria iluminismului românesc, Timișoara, Facla, 1986, p. 132-150.
[19] V. Leu, Imaginea germanului…, p. 55-60. Și astăzi există licee sau secții cu predare în limba germană deși majoritatea elevilor sunt români.
[20] N. Bocșan, Contribuții la istoria iluminismului românesc, p. 113-131, 235-242.
[21] V. Leu, Cartea și lumea rurală în Banat (1700-1830), Reșița, Banatica, 1996, p. 177-198.
[22] V. Nemoianu, Cazul etosului central-european, în „Europa Centrală – nevroze, dileme, utopii, (coord. A. Babeți, C.Ungureanu), Iași, Polirom, 1997, p. 168-194